Se alla

Ny motion: Återskapa våtmarker

Fredag 18 november 2022

För att möta klimatkrisen och krisen för biologisk mångfald behöver vi arbeta med att restaurera naturliga ekosystem.

Torvmossar täcker bara ca 3% av jordens landyta men binder dubbelt så mycket koldioxid som alla världens skogar. De dikades genom historien för att ge mer yta för skogs- och jordbruk. Efter dikning har torven, som bildats under tusentals år, börjat brytas ner och bli till växthusgaserna koldioxid och lustgas. Utdikade torvmossar står idag för motsvarande 25% av utsläppen av växthusgaser som sker i Sverige. Det är mer än all vägtrafik.

En femtedel av alla rödlistade arter är knutna till våtmarker. En ny studie från SLU visar stor effekt på fågellivet när våtmarker återskapas i Sverige, hälften av alla fågelarter ökade i antal med mellan 40-160%. Våtmarker kan också minska övergödning av sjöar och hav samt skyddar mot översvämningar och skogsbrand. Genom att återväta utdikade torvmossar får vi tillbaks dessa ekosystemtjänster.

Liberalerna i Mark vill att kommunen arbetar för att återställa utdikade torvmossar i kommunens skogsbestånd.

Läs motionen här: Återskapa våtmarker