Se alla

Liberalerna Mark – Omsorg och trygghet

Valplattform 2022

Torsdag 9 juni 2022

Bättre lön till omsorgspersonal

Liberalerna i Mark vill arbeta för bättre lön till omsorgspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal. Denna lönesatsning ska höja lönerna i nämnda grupper utöver de vanliga löneavtalen. Därutöver så ska kompetens löna sig i högre grad än vad som är fallet idag. Det måste löna sig att vidareutbilda sig, ta ansvar och bidra med erfarenheter från en lång karriär. Varje enskild chef ska ha större möjlighet till friare lönesättning och större befogenheter att premiera duktiga medarbetare. Men lön är inte allt. Marks kommun ska dessutom arbeta aktivt för att bli en bättre arbetsgivare genom att ansvar och befogenheter ska ligga så långt ut i organisationen som möjligt. Med syfte att frigöra den kraft, kunskap, kreativitet och engagemang som finns hos medarbetarna.

Liberalerna Mark anser att dessa åtgärder medför att Marks Kommun än mer upplevs som en attraktiv arbetsgivare där man ges större möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetssituation samt ökade möjligheter till kompetensutveckling.

Vi föreslår:

  •  Höjda löner för omsorgspersonal, sjuksköterskor och rehabpersonal
  •  Kompetens och erfarenhet ska löna sig
  •  Ökat ansvar och ökade befogenheter så långt ut i organisationen som möjligt

Livskvalitet genom hela livet

Liberalerna i Mark vill erbjuda trygghetsboenden, parboende för de som vill samt stödja mötesplatser för äldre. Vi har som målsättning att öka på kvaliteten i rehabilitering och att dessa resurser också ökar i takt med att vi blir allt fler äldre. Dessutom ska de äldre ges större inflytande i hur deras måltider utformas innehållsmässigt.

Psykisk ohälsa är ett växande problem hos unga och äldre. Alla samarbetsformer som redan finns med andra vårdnivåer ska alltid kombineras med förebyggande arbete och tidiga insatser.

Alla barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt. Det förebyggande arbetet för barn och unga ska alltid ligga i fokus. Liberalerna kommer att fortsätta jobba för målbilden att Marks kommun ska bli ”Bästa barnkommun”.

Modern verksamhet bedrivs i moderna lokaler. Detta gäller såväl kommunala gruppboenden som inom barnomsorgen. All vård- och omsorgspersonal ska ha grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Vi föreslår:

  •  Trygghetsboenden och parboende för de som vill
  •  Modern verksamhet i moderna lokaler: Modernisera lokalerna inom barn- och äldreomsorgen
  •  Fortsatt fokus på ”Bästa barnkommun”

 

Tolerant, fördomsfri och givmild

Liberalerna i Mark är vad vi heter. Ordet liberal har just betydelsen att vara tolerant, fördomsfri och givmild.

Omsorgen och omhändertagandet ska vara än mer personcentrerad. Detta innebär att individen ska ges möjlighet att aktivt delta i planeringen av den egna vården och den egna rehabiliteringen. Liberalerna i Mark vill att detta arbetssätt får tydliga avtryck i det dagliga arbetet.

Liberalerna grundade assistansreformen. Den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra, det är frihet.

För oss Liberaler så handlar kunskapsfokus i skolan om att alla barn och unga ska få förutsättningar att nå sin fulla potential, sin frihet. För att uppnå detta krävs kunskap, studiero och höga förväntningar i kombination med tolerans, fördomsfrihet och givmildhet.

Vi föreslår:

  •  All personal i Marks Kommun ska genomgå bemötandeutbildning
  •  Kunskap och verktyg om våld i nära relationer och hedersvåld måste spridas till kommunens alla förvaltningar
  •  Alla chefer i kommunen ska ges verktyg att uppmärksamma diskriminering på arbetsplatsen, också utifrån ett jämställdhets- HBTQ- och integrationsperspektiv

Johan Lepp
Ordförande Socialnämnden