Se alla

Är barnens bästa verkligen i fokus?

Onsdag 24 april 2024

Marks kommun har historiskt genom sitt stolta mantra ”Hela Mark ska leva” bibehållit en gammal
organisation som bygger på att social service skall levereras så nära hemmet som möjligt. Det låter ju behjärtansvärt, men i förlängningen blir kvaliteten och ekonomin lidande.

Vi har under senare år haft en skola som varken kan ses som kvalitativ eller jämlik, utan snarare har
utvecklingen gått åt fel håll, både vad gäller resultat och ekonomi. Nyligen har skolans ledning
tillsammans med fackliga företrädare presenterat ett antal förändringsförslag som i själva verket
både kan förbättra såväl kvalitet som ekonomi. Det är den senaste rapporten av flera i den riktningen
som presenterats för kommunen, men trots en insatt nämnd som ser att förändringar behövs så har
man inte nått fram till övriga politiker.

Genom att Marks kommun i och med detta inte väljer att arbeta som man önskar från de
yrkesverksamma behöver vi nu av ekonomiska skäl avsluta anställningar i den pedagogiska
verksamheten, motsvarande 48 personer! Resurserna går i alltför hög grad till resor och lokaler. Den
här idiotin har inte våra barn råd med.

Liberalerna vill se:

 • att en större andel av lektionerna utförs av för ämnet behörig lärare, varje barn skall ha rätt hjälp.
 • att grundskoleenheter har minst två parallellklasser i varje årskurs så att pedagoger och
  annan personal kan samarbeta på ett smart sätt, utveckla pedagogiken, lösa dilemman och
  hjälpas åt. Det ger barnet en större chans att få rätt resurser till utbildning, inklusive
  elevhälsa och rektor närvarande i en högre omfattning. Det möjliggör att vi kan erbjuda mer
  attraktiva tjänster så att pedagogerna vill stanna kvar över tid.
 • att Kommunfullmäktige får ett bra underlag att ta ställning till gällande framtida
  skolorganisation som fokuserar på barnens behov och inte andra intressen, så att vi på allvar
  kan vara stolta över skolan som helhet. Klarar vi kommunpolitiker inte att ta det ansvaret är
  det bättre att staten får ta över huvudmannaskapet för skolan.

Med tidiga insatser, läsfrämjande satsningar och klok struktur kan samtliga elever i Marks kommun
lyckas bättre i skolan, men att fortsätta att stoppa ned huvudet i sanden som man valt att göra så här
långt duger inte.

Maria Aronsson Dahl, ordförande Liberalerna Mark
Niklas Herneryd, ledamot i Barn-och utbildningsnämnden